Archiwa kategorii: OGŁOSZENIA

logoradkom

Oferta pracy specjalista energetyk – elektryk

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko: specjalista energetyk – elektryk

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia – minimum średnie techniczne
 • dyspozycyjności i umiejętności pracy w zespole
 • posiadania uprawnień elektrycznych eksploatacji do 15 kV,
 • doświadczenia w konserwacji, naprawach instalacji elektrycznych
 • posiadania wiedzy na temat automatyki przemysłowej
 • sumienności i dokładności w działaniu

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do komórki kadr.
Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej
i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Ogłoszenie o prace

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko: operator sprzętu ciężkiego.

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy:

 • dyspozycyjności
 • uprawnień do obsługi ładowarki (minimum II kategoria), lub spycharki (minimum II kategoria), kompaktora (minimum II kategoria),
 • zaangażowania i motywacji do pracy
 • sumienności w wykonywaniu obowiązków
 • wykonywania różnego rodzaju prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do komórki kadr.
Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualneji przyszłych rekrutacji”


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Radkom, Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Konkurs

Zarząd P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (20.04.2018r.)

Zarząd P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma Attis Broker Sp. z o.o. Warszawa ul Ogrodowa 58.

logoradkom

Zakup kompaktora ciężkiego

kompaktor 2016

Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.349.900,00 zł

logoradkom

Praca w RADKOM

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku:

Inspektor – Nadzoru o Specjalności Budowlanej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej.
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno­- budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • umiejętność formułowania wniosków I pisania pism związanych ze stanem technicznym w budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia  oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat B,
 • odporność na stres.
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność

Opis stanowiska:

 • realizowanie planu rzeczowo~finansowego zadań remontowych i Inwestycyjnych zasobu komunalnego poprzez przygotowanie
 • dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzie lenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nadzór oraz rozliczenie wykonawców z  wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,
 • dokonywanie wizji technicznych I ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców  na podstawie odrębnych umów,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 • archiwizacja dokumentacji,

Oferujemy

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w siedzibie Spółki lub przesłanie w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego ogłoszenia aplikacji na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RAOKOM” Sp. z o.o., 
26- 600 Radom ul. Witosa 76, z dopiskiem 
„Inspektor nadzoru budowlanego” lub e-maIlem: kadry@radkom.com.pl

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Informacja dotycząca przyjmowania odpadów komunalnych

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. informuje, że odpady komunalne mogą być dostarczane na składowisko tylko przez jednostki wywozowe posiadające stosowne zezwolenie.

Uzasadnienie:

W przepisach dotyczących gospodarki odpadami nie ma wprost jednego zapisu zakazującego przyjmowania na składowisko odpadów komunalnych od dostawców indywidualnych nie będących przedsiębiorcami. Zakaz ten wynika z obowiązku posiadania i dostarczenia karty przekazania odpadu przez dostawcę odpadów.

W ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów (art. 59. ust. 1 pkt. 2)

Kartę przekazania odpadu, jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – objaśnienia do wzoru karty przekazania odpadu:

(pkt. c) w przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki właścicieli nieruchomości określone zostały w Rozdziale 3ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez:

1)     wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3)     zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

3b)pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

6.  Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

art. 6 .1.     Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5.1.pkt 3b) obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) przez okazanie takiej umowy i dowodu płacenia za takie usługi .

W oparciu o zapisy cytowanej powyżej ustawy, uchwałą Nr 806 / 2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006 r. został wprowadzony „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia”, w którym w Rozdziale II określone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

§ 6 ust.1 pkt 1 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

10)      zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych (…..) oraz udzielenia jednostkom wywozowym informacji w zakresie ilości osób zamieszkujących na nieruchomości (…) dla ustalenia treści w/w umów, jak również zapewnienia pracownikom jednostek wywozowych dostępu do urządzeń w czasie ustalonym w           przedmiotowych umowach.

W Rozdziale IV określono częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych (…) z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

§ 11.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych poprzez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi oraz ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.