System zarządzania

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) obejmie wszystkie komórki organizacyjne w Przedsiębiorstwie mające wpływ na środowisko. System Zarządzania Środowiskowego oparty jest na normie PN-EN ISO 14001:2004.

Polityka Środowiskowa spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 14001:2004. Jest określona i zatwierdzona przez Zarząd Przedsiębiorstwa, oraz zakomunikowana wszystkim zatrudnionym w przedsiębiorstwie. Polityka Środowiskowa wywieszona jest w obiektach firmy, a także każdy pracownik otrzymał egzemplarz polityki.

W celu określenia aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko opracowano procedurę postępowania pt. „Aspekty środowiskowe”, przy identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które można nadzorować i mieć na nie wpływ. Aspekty środowiskowe są stale aktualizowane.

Znajomość przepisów prawnych i innych wymagań odnoszących się do działalności przedsiębiorstwa jest nieodzownym warunkiem funkcjonowania całego Systemu Zarządzania Środowiskowego, ułatwia realizację Polityki Środowiskowej i podejmowanie właściwych w danym czasie decyzji.

Sposób postępowania na temat obowiązujących przepisów prawnych i innych obowiązujących w przedsiębiorstwie podano w procedurze ISO pt. „Wymagania prawne i inne” .

Na podstawie zatwierdzonej Polityki Środowiskowej i aspektów środowiskowych określane są przez poszczególne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa cele, po zatwierdzeniu, których ustalane są przez kierowników zespołów roboczych zadania z nimi związane.

Cele środowiskowe określane są w tych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, których działalność może mieć znaczący wpływ na środowisko. Określone w ten sposób cele mają służyć do oceny realizacji Polityki Środowiskowej.

Cele i zadania mają postać dokumentu zatwierdzanego przez Zarząd.

W celu realizacji polityki środowiskowej i związanych z nią celami i zadaniami, opracowywane są przez kierowników komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa operatywne programy zarządzania środowiskowego. Zadania wynikające z programów realizowane przez wyznaczone w tych programach konkretne osoby.

W celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych wynikających z konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników, których praca może mieć znaczący wpływ na środowisko, oraz w celu uświadomienia im znaczenia zgodności ich działania z polityką środowiskową i procedurami oraz wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego i pozostałymi wymaganiami normy PN-EN ISO 14001, opracowano procedurę postępowania pt. „Szkolenie, świadomość i kompetencje”.

Zebrane i opracowane informacje o działalności przedsiębiorstwa są udostępniane celem zaangażowania załogi w rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska.
Dobrą komunikację wewnętrzną gwarantują cykliczne spotkania załogi z kierownictwem na różnych szczeblach zarządzania.

Dokumentację systemu zarządzania środowiskowego stanowią:

  1. Księga zarządzania środowiskowego.
  2. 2.Pozostała dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego.

W celu możliwości identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowania na awarie, a także w celu zapobiegania i zmniejszenia związanych z nimi wpływów na środowisko opracowano procedurę postępowania pt. „Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie”.

W celu regularnego monitorowania i dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich operacji i działań, dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi przedsiębiorstwa, nadzoru nad wyposażeniem oraz okresowej oceny zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska opracowano procedurę postępowania pt. „Monitorowanie i pomiary”.

W celu określenia odpowiedzialności i uprawnień w zakresie postępowania z niezgodnościami, badania ich przyczyn oraz podejmowania działań mających na celu zmniejszenie jakichkolwiek skutków z tym związanych oraz inicjowania i przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych opracowano procedurę postępowania pt. „Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze”.

W celu oceny spełniania przez firmę postawionych sobie zadań prowadzone są audyty systemu zarządzania środowiskowego.

W czasie przeglądu wykonywanego przez kierownictwo sprawdzana jest realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów.

Cele i zadania na dany rok opisane są w Programie Zarządzania Środowiskowego.

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2017/2018
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom