System zarządzania

Wdrożony w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) oparty jest na polskiej normie PN – EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego
– wymagania i wytyczne stosowania” i służy, poprzez ciągłe doskonalenie, poprawie funkcjonowania organizacji we wszystkich aspektach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje komórki wymienione w „WYKAZIE UZYTKOWINIKÓW DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO”, które uznano, że mają wpływ na środowisko w trakcie realizacji bieżących zadań.

PPUH RADKOM wprowadziło i stosuje System Zarządzania Środowiskowego w zakresie:

  • gospodarowanie odpadami,
  • prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom